user_mobilelogo

VZW Tuinhier Mechelen Huishoudelijk reglement volkstuin Tuinhier Mechelen Galgenveld – Oude Antwerpsebaan versie december 2017

Art. 1 De percelen mogen enkel gebruikt worden voor het telen van groenten/kleinfruit/bloemen voor eigen gebruik. Iedere vorm van handel in groenten/fruit/bloemen gekweekt op de volkstuin is verboden. De teelt van graangewassen en monocultuur en gazon zijn verboden. Eenzelfde teelt mag max 20% van de oppervlakte van het perceel in beslag nemen. ER MOGEN GEEN BOMEN EN FRUITBOMEN (LAAGSTAM-HOOGSTAM – HALFSTAM) AANGEPLANT WORDEN. Onder fruitbomen worden verstaan: appel peer, notelaar, pruim, kwee, kriek, kers ... ONDER KLEINFRUIT WORDT VERSTAAN: rode / witte / zwarte bes, stekelbes, framboos, aardbei…

Art. 2 Het toewijzen van percelen gebeurt per kalenderjaar en kan dus jaarlijks opgezegd worden. De huurder aanvaardt bij toewijzing van het perceel dat er lusten en lasten kunnen zijn. (bv nabije bomen die schaduwhinder veroorzaken).

Art. 3 Het is aan de gebruikers ten strengste verboden het hun toegewezen perceel onder te verhuren of ter beschikking te stellen aan derden.

Art. 4 Iedere gebruiker dient het hem toegewezen perceel, alsook de aangrenzende afsluitingen ten allen tijde te onderhouden en putten te vullen. Het geheel moet een zeer verzorgde aanblik bieden. Het tuinhuisje en de watertank moeten proper gehouden worden ZODAT DE LUCHTCIRCULATIE ONDER HET TUINHUISJE VRIJ KAN CIRCULEREN EN DE GRONDPLAAT DROOG BLIJFT. Alleen op percelen groter of gelijk aan 100 m² mogen maximaal twee dezelfde watertanks geplaatst worden. De hofverantwoordelijke en het bestuur hebben ten allen tijde het recht om de percelen en de tuinhuisjes te inspecteren (reinheid, onkruidvrij) en te onderhouden (snoei hagen, onderhoudswerken tuinhuisjes). Er worden enkele mechanische pompen ter beschikking gesteld. Het putwater mag uitsluitend gebruikt worden voor het begieten van planten, dus het mag niet gedronken worden. De huurders van de percelen waar een gracht voor de haag is gegraven, dienen deze gracht voor hun tuintje open te houden alsook het vrijwaren van de buis tegen verstoppingen onder het toegangspad. De waterafvoer is een integraal systeem en dient te allen tijde te werken.

Art. 5 De geldende wetgeving dient gerespecteerd te worden. Alle door de overheid bepaalde reglementen, moeten gerespecteerd worden, waaronder de bepalingen beschreven in de artikels 69 tot en met 74 van de Algemene Bestuurlijke Politieverordening van de Stad VZW Tuinhier Mechelen Mechelen gelden onverkort en op alle momenten. Deze artikelen worden als bijlage aan dit reglement gevoegd. De sancties of boetes die het gevolg zijn van het niet naleven hiervan, zijn volledig ten laste van de overtreder.

Art. 6 Alle andere activiteiten dan tuinieren (zoals overnachten op het terrein, opslag van goederen, houden van dieren, ...) zijn verboden. Het plaatsen van een folietunnel ( geen vaste constructie) met maximale nokhoogte van 2,50 m en max oppervlakte van 12 m² wordt toegestaan. Te plaatsen op het achterste deel van het perceel, dus waar het tuinhuisje staat. Het plaatsen van een folietunnel of serre of andere vaste constructie dient steeds vooraf aangevraagd te worden aan de beheerders van het park, VZW Tuinhier Mechelen. DE aanvraag dient minimaal te bestaan uit het perceelnummer, de inplanting op het perceel en de aard van de constructie en de afmetingen. Het contactpunt is Jan Van de Weyer, mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wanneer een constructie, of serre anders dan een folietunnel, toegestaan wordt zal de waarborg steeds met 200 euro verhoogd worden. Huisdieren mogen enkel op het eigen perceel vrij rondlopen.

Art. 7 Alle onkruid moet mechanisch of manueel verwijderd worden voor het in het zaad komt. Er wordt geen gebruik van kunstmeststoffen toegelaten. Het nulgebruik van pesticiden is de regel. Er mag dan ook geen enkel chemisch bestrijdingsmiddel gebruikt worden zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van het bestuur.

Art. 8 Er mogen geen wijzigingen aangebracht worden aan de afsluitingen, omheiningen, paden en de indeling van het terrein. Het pad tussen twee volkstuinen wordt gemeenschappelijk gebruikt en mag niet verhard worden. De gemeenschappelijke toegangswegen mogen niet bedekt worden met materialen zoals gewied onkruid.

Art. 9 Compostering van tuinafval is verplicht en moet gebeuren in compostbakken. Er mag niets verbrand worden.

Art. 10 Ander afval dan voor de composthoop bestemd tuinafval dient door de gebruiker onmiddellijk verwijderd te worden. ER MAG GEEN (TUIN)AFVAL GESTORT TE WORDEN IN DE OPENBARE ZONES.

Art. 11 ER IS EEN ALGEMEEN VERBOD OP HET BEVUILEN VAN DE OPENBARE RUMTE EN HET EIGEN PERCEEL: Het is verboden ieder voorwerp of plaats in de openbare ruimte te bevuilen op gelijk welke manier (zoals o.a. het weggooien van TUIN – OF GROENTEAFVAL, verpakkingen van snoep, snacks, sigaretten, drank en andere versnaperingen, alsook allerlei papierafval, kauwgom, zakjes of sigarettenpeuken), door eigen toedoen of door toedoen van de personen, dieren of zaken waarop men toezicht of waarover men zeggenschap heeft. Diegene die deze bepaling overtreedt, moet de zaken onmiddellijk verwijderen of reinigen. Sluikstorten zal onmiddellijk aan de politie worden aangegeven en passend gesanctioneerd VZW Tuinhier Mechelen worden (GAS-boete, uitsluiting,...).

Art. 12 Het is niet toegestaan gazon, terrassen of verhardingen aan te brengen.

Art. 13 De toegang tot het perceel gebeurt uitsluitend via de daartoe voorziene toegangsweg.

Art. 14 Alle percelen moeten uiterlijk op 1 april van het lopend werkjaar volledig bewerkt zijn en een verzorgde aanblik bieden.

Art. 15 De gebruikers moeten altijd met de fiets of te voet naar de percelen komen. Toegang met de auto is NIET toegelaten. Aan de ingang van het park is een laadplaats die enkel kan gebruikt worden voor kort parkeren voor laden en lossen (MAXIMUM 30 MINUTEN). Alle voertuigen moeten op de parking van het slachthuis of op de straat geparkeerd worden. HET TERREIN VAN DE SCOUTS MAG NIET BETREDEN WORDEN.

Art. 16 De gebruikers leven in harmonie met alle buren, en met de scouts. We aanvaarden dat er kinderen spelen met alles wat daarbij hoort : extra voorzichtigheid bij het betreden van het terrein (zeker met voertuigen), lawaai, speelgoed,...

Art. 17 Voor de veiligheid kunnen er op zondag van 12.00u tot 19.00u geen voertuigen worden toegelaten op het terrein, alsook tijdens de grote manifestaties, die tijdig zullen aangekondigd worden via het infobord aan de ingang van het volkstuinpark.

Art 18 Het is verplicht regelmatig de documenten/berichten die opgehangen worden aan het infobord aan de ingang van het volkstuinpark aandachtig te lezen en er rekening mee te houden.

Art. 19 Het gebruiksrecht wordt pas bekomen na volle betaling van de verschuldigde waarborgen en het jaarlijks huurgeld. Elke gebruiker wordt na betaling van het huurgeld automatisch lid van VZW Tuinhier Mechelen. Voor de verlenging van de huur dient cumulatief aan volgend voorwaarden voldaan worden: - de betaling van de huur voor het kalenderjaar X+1 voor 31 december van het jaar X - een schriftelijk akkoord geven betreffende de laatste versie van het huishoudelijk reglement. Wanneer beide bovenvermelde voorwaarden niet vervuld zijn, wordt aangenomen dat er geen verlenging gewenst wordt en het perceel terug aan een nieuwe gegadigde mag toegewezen worden. Het vrijgeven van het gehuurde perceel gebeurt zoals bepaald in Art 19.

Art. 20 Op het einde van de gebruiksperiode of na betekening van de uitsluiting wordt het perceel door de gebruiker volledig proper gemaakt en terug in oorspronkelijke staat hersteld binnen de 14 dagen. De gebruiker bezorgt de sleutel van het tuinhuis terug aan een van de bestuurders van VZW Tuinhier Mechelen. Bij niet naleving wordt de waarborg worden ingehouden.

Art. 21 De VZW Tuinhier Mechelen kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen op de tuinen. De VZW Tuinhier Mechelen wijst alle aansprakelijkheid van de hand bij beschadiging, brand, verlies of diefstal. Iedere vastgestelde onregelmatigheid moet VZW Tuinhier Mechelen onmiddellijk aan het bestuur gemeld worden.

Art 22 De stad kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade van welke aard ook aan de individuele volkstuinen. De beheerder vrijwaart de stad tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot schade van welke aard ook die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt zou worden door de uitbating van het volkstuinpark. Het niet respecteren van één of meerdere artikels kan leiden tot onmiddellijke uitsluiting.

Voor akkoord, De Gebruiker Het Bestuur Tuinhier Mechelen VZW